Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

 WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Nasza szkoła chlubi się współpracą z wieloma instytucjami i organizacjami z terenu całego kraju. Jesteśmy placówką środowiskową, aktywnie współpracującą z samorządami, urzędami, firmami i lokalną społecznością na różnych niwach i w rozmaitych formach. Bierzemy udział w wielu przedsięwzięciach o charakterze społeczno-kulturalnym, gdzie mamy okazję zaprezentowania i promowania dorobku szkoły i talentów uczniów i nauczycieli z rozmaitych dziedzin.

Jako szkoła kształcąca głównie w kierunkach rolniczych, za wysoce cenną uważamy współpracę z instytucjami, które od wielu lat działają na rzecz rolnictwa i są z nim ściśle utożsamiane. Dzięki współpracy z Terenowym Oddziałem Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy szkoła otrzymuje szereg publikacji i opracowań z zakresu rolnictwa. Uczniowie oraz nauczyciele podnoszą swe kompetencje biorąc udział w wykładach i seminariach organizowanych przez Agencję. W ramach programu „Owoce i warzywa w szkołach” Agencja przekazała jabłka i gruszki, którymi zostali obdarowani wszyscy uczniowie naszej placówki. W szkole zostały kilkakrotnie zorganizowane warsztaty kulinarne pn.: „Polska smakuje tradycją”, w której udział wzięli uczniowie kształcących w zawodach gastronomicznych.

Kolejną instytucją, z którą od wielu lat współdziałamy na rzecz popularyzacji wiedzy rolniczej, jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Toruniu. Uczniowie biorą udział w konferencjach promujących PROW, wykładach i szkoleniach. Szkolenia dla uczniów przeprowadza także KRUS Oddział we Włocławku czy Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. W celu podniesienia wiedzy z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej współpracujemy m.in. z Izbą Gospodarczą, Instytutem Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, Instytutem Zootechniki PIB w Balicach, Instytutem Badawczym w Kołudze Wielkiej, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Instytutem Technologiczno–Przyrodniczym w Falentach, Firmą PlantiCo., Hodowlą Roślin w Strzelcach, Hodowlą Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice Sp. z o.o. w Kruszwicy, Ośrodkami Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku oraz Osięcinach. Współpraca ta polega głównie na możliwości zapoznawania młodych ludzi z kierunkami działalności ww. instytutów i firm.

Dla uczniów i słuchaczy organizowane są wyjazdy studyjne do zaprzyjaźnionych ośrodków, aby mogli oni zdobywać wiedzę u najlepszych fachowców z zakresu szeroko pojętej produkcji rolniczej. nieopodal naszej szkoły. Wyroby kulinarne naszych uczniów spotykają się z pochwałami i wyrazami uznania od przybyłych gości. Współpraca z Gostynińsko-Włocławskim Parkiem Krajobrazowym oraz Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku to także możliwość udziału społeczności szkolnej w seminariach i prelekcjach organizowanych przez Park i WCEE, udział w konkursach fotograficznych i ekologicznych, w których na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

W wyniku współpracy z Lokalną Grupę Działania – Fundacją Aktywni Razem z Łącka nasi uczniowie brali udział w Projekcie Współpracy o Akronimie Terra mającym na celu promocję branży turystycznej wśród młodzieży. Innym razem młodzież miała możliwość uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Wzmacnianie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN". Spotkania miały na celu zapoznanie młodzieży ze sposobami podejmowania działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LRS). Uczestniczyliśmy również w konkursie na najpiękniejsze stoisko podczas Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od kujawiaka do oberka” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. A także w uroczystości „Spotkanie przy stole – łączy nas chleb", której organizatorem był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem tych spotkań była m.in. integracja środowisk lokalnych i kultywowanie polskich tradycji.

Od 29 kwietnia 2008 r. nasza szkoła należy do Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Głównymi założeniami działalności Stowarzyszenia są konferencje, szkolenia, sesje naukowe i imprezy promujące historię naszego kraju, a w szczególności Króla Kazimierza Wielkiego. W roku 2010 szkoła uczestniczyła w inauguracji obchodów jubileuszu 700-lecia urodzin Kazimierza Wielkiego na Wawelu w Krakowie. Nasi uczniowie biorą udział w sesjach naukowych zorganizowanych przez Stowarzyszenie, np. „Król Kazimierz III – sławny i z czynów Wielki”. Corocznie uczestniczą również w przemarszu historycznym podczas trwania Jarmarku Kazimierzowskiego. W trakcie tej imprezy pod okiem nauczycieli bloku żywieniowego młodzież szkolna serwuje nasze specjalności czyli: kręciołki spod Kowala, naleśniki z różnym farszem i kiełbaski z grilla. Stowarzyszenie przekazuje też bibliotece szkolnej „Zapiski Kazimierzowskie”, z których uczniowie przygotowują się m.in. do konkursu wiedzy o Kazimierzu Wielkim.

Szkoła od wielu lat współpracuje z uczelniami wyższymi – włocławskimi: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową oraz Kujawską Szkołą Wyższą (d. WSHE), a także z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Uczniowie uczestniczą w konferencjach, sympozjach, Dniach Otwartych.

Mamy świadomość, że razem z naszymi partnerami możemy zrobić więcej. Staramy się naszym uczniom przekazać jak najlepszą i najnowszą wiedzę, pokazać im perspektywy rozwoju gospodarstw, pomóc im podnosić swoje kompetencje.

Anna Kopacka, Barbara Stanna

 

 

 

 

UCZELNIE:

logo WHBZ1
Uniwersytet Technologiczno-Przemysłowy w Bydgoszczy
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
logo pwsz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
 
 
 
 
 
 
 
INNE: