Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Forma nagradzania uzdolnionych uczniów szkół średnich.
 • Stypendystą może zostać jeden uczeń szkoły średniej, który w wyniku rocznej kwalifikacji uzyskał najwyższą średnią ocen.
 • Minimalna średnia ocen: 4,75.
 • Co najmniej dobra ocena zachowania.
 • Przeznaczone dla uczniów o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mających co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.
 • Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, a wybiera jednego kandydata rada szkoły.
 • Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy, od września do czerwca danego roku szkolnego i wypłacane w dwóch ratach; pierwsza od dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia, druga — od dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.
 • Kwota stypendium podlega corocznie waloryzacji.
 • W roku szkolnym 2002/2003 wynosiło ono 247 zł miesięcznie.

Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego

 • Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego ma charakter pomocy socjalnej dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, bądź uzyskujących osiągnięcia w innych dziedzinach i pozostających w trudnych warunkach materialnych.
 • Celem stypendium jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży. Preferencje w otrzymaniu stypendium mają uczniowie pochodzący z terenów wiejskich i miast, które nie są siedzibami powiatów.