Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

Historia

W 1974 roku została powołana w Kowalu Zasadnicza Szkoła Rolniczo–Ogrodnicza. Powstała w wyniku połączenie szkół rolniczych z Kruszyna i Baruchowa. W kolejnych latach systematycznie poszerzana była oferta kształcenia dla młodzieży i dorosłych. W 1979 r. utworzono Średnie Studium Zawodowe, a w 1985 Wieczorowe Technikum Rolnicze, zaś w roku następnym zostaje powołany Zespół Szkół Rolniczych. Na jubileusz dwudziestolecia istnienia placówki społeczność szkolna otrzymuje sztandar i patrona — króla Kazimierza Wielkiego, który urodził się w Kowalu. W kolejnych latach funkcjonowały różne typy szkół: Wieczorowe Technikum Przetwórstwa Mięsnego, Liceum Zawodowe, Wieczorowe Technikum Technologii Żywności, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Policealne Studium Zawodowe, Liceum Agrobiznesu. W 2002 r. placówce nadano nazwę — Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Od 1 stycznia 2008 r. organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie oficjalna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

Baza i kadra
Szkoła jest jedną z największych placówek oświatowych w ziemskim powiecie włocławskim. Obecnie naukę pobiera tu około 200 uczniów i 100 słuchaczy szkół zaocznych z rejonu Gostynina, Baruchowa, Lubienia Kuj., Chodcza, Chocenia i Włocławka, a także z 3 ościennych województw.

Uczniowie mają zapewnione dobre warunki kształcenia. Szkoła posiada 3 budynki, w których odbywają się zajęcia teoretyczne, szkolenie zawodowe i warsztatowe. Bazę dydaktyczną stanowi także gospodarstwo wyposażone w wysokiej klasy sprzęt rolniczy. Placówka dysponuje autokarem i samochodami do przewozu osób, nauki jazdy i ćwiczeń związanych z eksploatacją pojazdów silnikowych.

Kadrę pedagogiczna stanowi 37 nauczycieli (w tym pedagog i psycholog) posiadających pełne kwalifikacje zawodowe. Swoją wiedzę i umiejętności ciągle doskonalą, kończąc studia podyplomowe, różnego rodzaju kursy i szkolenia. Wielu jest też nauczycieli młodych, pełnych zapału i twórczej inwencji. Wszyscy pedagodzy są życzliwie nastawieni do uczniów i mają z nimi dobry kontakt.

W szkole dba się o bezpieczeństwo uczniów i właściwe relacje między nimi. Młodzież ma do dyspozycji osobiste szafki w szatni, newralgiczne miejsca w budynku są monitorowane, założona jest także instalacja alarmowa.

Możliwości
O dobrej pracy nauczycieli i uczniów świadczy fakt, że duży procent absolwentów podejmuje naukę na różnego typu uczelniach wyższych, zdobywa czołowe miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, żywieniowych, ekologicznych, wiedzy i umiejętności rolniczych na szczeblu okręgowym i centralnym. Szkoła jest odnotowywana w rankingach prowadzonych przez redakcję „Perspektyw”i plasuje się na wysokim miejscu w naszym regionie. Młodzież uczestniczy w sesjach naukowych, wyjeżdża do ośrodków akademickich, bierze aktywny udział w życiu kulturalnym.

Najzdolniejsi otrzymują stypendia naukowe Prezesa Rady Ministrów i szkolne. Uczniowie najubożsi korzystają ze stypendiów socjalnych i innych form wsparcia materialnego przeznaczonego dla mieszkańców małych miast i terenów wiejskich.

Kształcenie zawodowe
Kształcenie zawodowe odbywa się na zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz w czasie śródrocznych i wakacyjnych praktyk zawodowych. Bazę dla szkolenia żywieniowców stanowi budynek przy ul. Kołłątaja, dla mechaników i rolników zaś budynek warsztatowo–garażowy oraz gospodarstwo rolne usytuowane przy ul. Konopnickiej. Znaczną część praktyk uczniowie odbywają w instytucjach, urzędach, a także firmach prywatnych (hotele, restauracje, ośrodki wczasowe, zakłady samochodowe, gospodarstwa specjalistyczne). Często realizowane są też wyjazdy studyjne do przodujących firm branży żywieniowej i rolniczej, a także na imprezy takie jak: Polagra, Agro Show, Dni Pola, Targi Gastronomiczne, Motoryzacyjne itp. Od kilkunastu lat młodzież wyjeżdża również na staże zagraniczne do Holandii i Niemiec, dawniej jako beneficjenci programów Leonardo da Vinci i Erasmus+, obecnie PO WER.

Zajęcia pozalekcyjne
Oprócz uzyskania matury i zdobycia kwalifikacji zawodowych szkoła umożliwia rozwijanie osobistych pasji i zainteresowań uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych. Działa tu prężnie Samorząd Szkolny, który organizuje wiele ciekawych imprez takich jak: Otrzęsiny, Mikołajki, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Walentynki, Dzień Patrona, Targi Zawodów i Pracy. Zrzeszeni w UKS "Kazimierz" szkolni sportowcy wywalczyli podczas rywalizacji okręgowych i wojewódzkich wiele tytułów mistrzowskich i pucharów, głównie w piłce ręcznej, koszykówce, halowej piłce nożnej, biegach przełajowych i tenisie stołowym.

Ponadto w szkole działa koło PCK, LOP, Klub Europejski „Euro”, zespół wokalno–instrumentalny, Spółdzielnia Uczniowska "ŻAK" prowadząca m.in. sklepik uczniowski, Klub Młodego Pszczelarza, wydawana jest gazetka pn. „Echo Szkoły”. Ponadto chętni mogą rozwijać również zainteresowania teatralne, etnograficzne i regionalistyczne.

Współpraca
Szkoła jest placówką środowiskową aktywnie współpracującą z instytucjami, urzędami, firmami i lokalną społecznością na różnych polach i w rozmaitych formach. Tutaj organizowane są kursy i szkolenia, np. kombajnistów, ochrony roślin, obsługi wózków widłowych, pedagogiczne, obsługi komputerów, rachunkowości rolnej, kulinarne, wiedzy o funduszach i rynkach Unii Europejskiej itd. Szczególnie owocne jest wieloletnie współdziałanie z: Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie (organizacja szkoleń, konferencji, prelekcji, konkursów, udział w czerwcowych „Dniach Otwartych Drzwi”); Domami Pomocy Społecznej w Kowalu, Kurowie, Wilkowiczkach i Rzeżewie (praktyki opiekuńczo–wychowawcze i żywieniowe, wolontariat); Gostynińsko–Włocławskim Parkiem Krajobrazowym w Kowalu i Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej (prelekcje, szkolenia, konferencje, publikacje, wycieczki dydaktyczne, sprzątanie świata itp.), szkołami wyższymi UTP w Bydgoszczy, PWSZ i KSW (d. WSHE) we Włocławku oraz licznymi instytutami i organizacjami z branży rolniczej.