Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

Historia

W 1974 roku została powołana w Kowalu Zasadnicza Szkoła Rolniczo–Ogrodnicza. Powstała w wyniku połączenie szkół rolniczych z Kruszyna i Baruchowa. W kolejnych latach systematycznie poszerzana była oferta kształcenia dla młodzieży i dorosłych. W 1979 r. utworzono Średnie Studium Zawodowe, a w 1985 Wieczorowe Technikum Rolnicze, zaś w roku następnym zostaje powołany Zespół Szkół Rolniczych. Na jubileusz dwudziestolecia istnienia placówki społeczność szkolna otrzymuje sztandar i patrona — króla Kazimierza Wielkiego, który urodził się w Kowalu. W kolejnych latach funkcjonowały różne typy szkół: Wieczorowe Technikum Przetwórstwa Mięsnego, Liceum Zawodowe, Wieczorowe Technikum Technologii Żywności, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Policealne Studium Zawodowe, Liceum Agrobiznesu. W 2002 r. placówce nadano nazwę — Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Od 1 stycznia 2008 r. organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie oficjalna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

Baza i kadra
Szkoła jest jedną z największych placówek oświatowych w ziemskim powiecie włocławskim. Obecnie naukę pobiera tu około 200 uczniów i 100 słuchaczy szkół zaocznych z rejonu Gostynina, Baruchowa, Lubienia Kuj., Chodcza, Chocenia i Włocławka, a także z 3 ościennych województw.

Uczniowie mają zapewnione dobre warunki kształcenia. Szkoła posiada 3 budynki, w których odbywają się zajęcia teoretyczne, szkolenie zawodowe i warsztatowe. Bazę dydaktyczną stanowi także gospodarstwo wyposażone w wysokiej klasy sprzęt rolniczy. Placówka dysponuje autokarem i samochodami do przewozu osób, nauki jazdy i ćwiczeń związanych z eksploatacją pojazdów silnikowych.

Kadrę pedagogiczna stanowi 37 nauczycieli (w tym pedagog i psycholog) posiadających pełne kwalifikacje zawodowe. Swoją wiedzę i umiejętności ciągle doskonalą, kończąc studia podyplomowe, różnego rodzaju kursy i szkolenia. Wielu jest też nauczycieli młodych, pełnych zapału i twórczej inwencji. Wszyscy pedagodzy są życzliwie nastawieni do uczniów i mają z nimi dobry kontakt.

W szkole dba się o bezpieczeństwo uczniów i właściwe relacje między nimi. Młodzież ma do dyspozycji osobiste szafki w szatni, newralgiczne miejsca w budynku są monitorowane, założona jest także instalacja alarmowa.

Możliwości
O dobrej pracy nauczycieli i uczniów świadczy fakt, że duży procent absolwentów podejmuje naukę na różnego typu uczelniach wyższych, zdobywa czołowe miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, żywieniowych, ekologicznych, wiedzy i umiejętności rolniczych na szczeblu okręgowym i centralnym. Szkoła jest odnotowywana w rankingach prowadzonych przez redakcję „Perspektyw”i plasuje się na wysokim miejscu w naszym regionie. Młodzież uczestniczy w sesjach naukowych, wyjeżdża do ośrodków akademickich, bierze aktywny udział w życiu kulturalnym.

Najzdolniejsi otrzymują stypendia naukowe Prezesa Rady Ministrów i szkolne. Uczniowie najubożsi korzystają ze stypendiów socjalnych i innych form wsparcia materialnego przeznaczonego dla mieszkańców małych miast i terenów wiejskich.

Kształcenie zawodowe
Kształcenie zawodowe odbywa się na zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz w czasie śródrocznych i wakacyjnych praktyk zawodowych. Bazę dla szkolenia żywieniowców stanowi budynek przy ul. Kołłątaja, dla mechaników i rolników zaś budynek warsztatowo–garażowy oraz gospodarstwo rolne usytuowane przy ul. Konopnickiej. Znaczną część praktyk uczniowie odbywają w instytucjach, urzędach, a także firmach prywatnych (hotele, restauracje, ośrodki wczasowe, zakłady samochodowe, gospodarstwa specjalistyczne). Często realizowane są też wyjazdy studyjne do przodujących firm branży żywieniowej i rolniczej, a także na imprezy takie jak: Polagra, Agro Show, Dni Pola, Targi Gastronomiczne, Motoryzacyjne itp. Od kilkunastu lat młodzież wyjeżdża również na staże zagraniczne do Holandii i Niemiec, dawniej jako beneficjenci programów Leonardo da Vinci i Erasmus+, obecnie PO WER.

Zajęcia pozalekcyjne
Oprócz uzyskania matury i zdobycia kwalifikacji zawodowych szkoła umożliwia rozwijanie osobistych pasji i zainteresowań uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych. Działa tu prężnie Samorząd Szkolny, który organizuje wiele ciekawych imprez takich jak: Otrzęsiny, Mikołajki, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Walentynki, Dzień Patrona, Targi Zawodów i Pracy. Zrzeszeni w UKS "Kazimierz" szkolni sportowcy wywalczyli podczas rywalizacji okręgowych i wojewódzkich wiele tytułów mistrzowskich i pucharów, głównie w piłce ręcznej, koszykówce, halowej piłce nożnej, biegach przełajowych i tenisie stołowym.

Ponadto w szkole działa koło PCK, LOP, Klub Europejski „Euro”, zespół wokalno–instrumentalny, Spółdzielnia Uczniowska "ŻAK" prowadząca m.in. sklepik uczniowski, Klub Młodego Pszczelarza, wydawana jest gazetka pn. „Echo Szkoły”. Ponadto chętni mogą rozwijać również zainteresowania teatralne, etnograficzne i regionalistyczne.

Współpraca
Szkoła jest placówką środowiskową aktywnie współpracującą z instytucjami, urzędami, firmami i lokalną społecznością na różnych polach i w rozmaitych formach. Tutaj organizowane są kursy i szkolenia, np. kombajnistów, ochrony roślin, obsługi wózków widłowych, pedagogiczne, obsługi komputerów, rachunkowości rolnej, kulinarne, wiedzy o funduszach i rynkach Unii Europejskiej itd. Szczególnie owocne jest wieloletnie współdziałanie z: Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie (organizacja szkoleń, konferencji, prelekcji, konkursów, udział w czerwcowych „Dniach Otwartych Drzwi”); Domami Pomocy Społecznej w Kowalu, Kurowie, Wilkowiczkach i Rzeżewie (praktyki opiekuńczo–wychowawcze i żywieniowe, wolontariat); Gostynińsko–Włocławskim Parkiem Krajobrazowym w Kowalu i Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej (prelekcje, szkolenia, konferencje, publikacje, wycieczki dydaktyczne, sprzątanie świata itp.), szkołami wyższymi UTP w Bydgoszczy, PWSZ i KSW (d. WSHE) we Włocławku oraz licznymi instytutami i organizacjami z branży rolniczej.

Absolwenci 2017
 
Technikum: technik mechanizacji rolnictwa, technik rolnik
Wychowawca: Anna Andrzejewska
1. Bugdał Krystian
2. Bógdał Paweł
3. Dorsz Dawid
4. Dorsz Krzysztof
5. Kordyl Michał
6. Koziorowicz Dawid
7. Małachowski Dominik
8. Mechuła Arkadiusz
9. Mechuła Robert
10. Miłek Krystian
11. Nakonowski Jakub
12. Pawlak Bartosz
13. Szczęsny Marcin
14. Wiśniewski Adam
15. Zimny Patryk
16. Jaskulska Aleksandra
17. Jóźwiak Dawid
18. Kaczmarek Michał
19. Kieszkowski Maciek
20. Kwiatkowski Michał
21. Michalak Ewelina
22. Zawitowski Mateusz
23. Zgliński Mateusz

Technikum: technik żywienia i usług gastronomicznych
Wychowawca: Iwona Daniel
1. Adamczewski Damian
2. Gębka Emil
3. Grzywińska Tamara
4. Ignaczak Szymon
5. Klimczak Sebastian
6. Kłys Justyna
7. Lewandowska Anna
8. Olszewski Adrian
9. Różycki Kacper
10. Seklecka Justyna
11. Stasiak Hubert
12. Straszak Dagmara
13. Strzelecka Klaudia
14. Szperka Adrianna
15. Szpryngiel Agata
16. Wieczorek Adrian

Szkoła Policealna: technik turystyki wiejskiej
Opiekun: Anna Kopacka
1. Bąkowska Żaneta
2. Bonowicz Cezary
3. Bógdał Weronika
4. Dynarska Marlena Sylwia
5. Gientka Marcin Edwin
6. Helbin Dominika Dorota
7. Helbin Marlena barbara
8. Jankowski Przemysław
9. Kaczmarek Piotr
10. Kawka Aleksandra
11. Koralewska Anna
12. Majewska Ewa Zofia
13. Nowaczewska Karolina Paulina
14. Paczyński Krzysztof
15. Snopkowska Agnieszka
16. Sobczyński Daniel
17. Skowrońska Ewelina
18. Szpryngiel Ewelina
19. Wyżykowski Piotr

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
Wychowawca: Krzysztof Moraczewski
1. Drzewiecki Paweł
2. Frydrych Dominik
3. Łuczyński Kamil
4. Kusowski Michał
5. Marciniak Patryk
6. Maślanka Adam
7. Panfil Piotr
8. Piotrowski Kamil
9. Rowiński Bartosz
10. Rutkowski Patryk
11. Seklecki Sebastian
12. Słomkowski Marcin
13. Stasiak Dominik
14. Śmiechowski Adrian
15. Stankiewicz Krzysztof
16. Sztrajber Piotr Mateusz
17. Turek Mateusz
18. Umiński Dawid
19. Wojciechowski Patryk
20. Wiśniewski Adrian
21. Witczak Mateusz

Kurs Kwalifikacyjny R.03 – prowadzenie produkcji rolniczej
Opiekun: Krzysztof Kordyl
1. Bet Piotr
2. Brudnowski Krzysztof
3. Chałas Grzegorz
4. Ciechalski Marcin
5. Dobruń Adam
6. Dobruń Cezary
7. Gmerek Bartosz
8. Górecki Jakub
9. Jakubowski Rafał
10. Jankowski Marcin
11. Kaczmarek Martin Piotr
12. Kanafa Sławomir Michał
13. Markiewicz Wioleta Agnieszka
14. Nazdrowicz Michał
15. Pawłowski Krzysztof
16. Seroczyński Arkadiusz Grzegorz
17. Świerska Natalia
18. Turska Beata
19. Waszak Kinga Weronika
20. Wiśniewska Oliwia

Kurs Kwalifikacyjny R.16 – technik rolnik, organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Opiekun: Andrzej Perliński
1. Błaszczyk Anna
2. Dąbrowski Patryk
3. Dzienniak Mateusz
4. Gralak maciej Paweł
5. Jankowski Cezary
6. Karczmarz Kinga Emilia
7. Kierzkowski Jakub
8. Krosnowski Sebastian
9. Krupa Kamil Jan
10. Rempuszewski Kamil Aleksander
11. Sompolski Maciej Kacper
12. Szatkowski Wojciech
13. Światkowski Mateusz
14. Tomaszewski Jarosław Roman
15. Tomaszewski Jędrzej Jan
16. Ziemecki Jacek Łukasz

Kursu kwalifikacyjnego R.04 – prowadzenie produkcji pszczelarskiej
Opiekun: Joanna Seklecka-Tarka
1. Adamczyk Barnara Marlena
2. Arent Jan Szymon
3. Bojakowski Jakub
4. Bordon Janusz Andrzej
5. Capała Kazimierz
6. Czaja Adrian
7. Falkiewicz Przemysław
8. Gąsiorowicz Mariusz
9. Gładkowski Jarosław Rafał
10. Gryglak Grzegorz
11. Grzybowski Paweł
12. Justyński Sławomir
13. Kaczmarek Krystian Janusz
14. Kolasiński Piotr
15. Koza Arkadiusz Andrzej
16. Kozłowski Bartosz
17. Kucharczyk Mariusz
18. Kwiatkowski Jarosław Jacek
19. Lubrant Krzysztof
20. Łapkiewicz Adam
21. Marecka Kamila
22. Marecki Konrad
23. Mendelak Bartosz Marek
24. Naraziński Tomasz
25. Nowak Artur
26. Olakowska Jolanta
27. Ormiński Tomasz
28. Osmalek Karol
29. Palczewski Wojciech
30. Piętowski Jacek
31. Plucińska Iwona Marta
32. Policzańska Joanna Katarzyna
33. Policzański Zbigniew
34. Rosiecki Andrzej Henryk
35. Stefański Janusz
36. Strzelecka Elżbieta
37. Szkopińska Weronika
38. Wiankowski Stanisław Wojciech
39. Wilczyńska Barbara
40. Witczak Zbigniew
41. Marcin Zgierski

Więcej artykułów…

  1. Sport